Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Droits des Enfants du Việt Nam 
même montagnards à une éducation humaine et chrétienne

Quyền lợi của giới trẻ Việt nam 
Thượng cũng như Kinh cho một nền giáo dục nhân bản và công giáo

 Rights of the even montain children of the Vietnamese
Soldier to a human and Chistian education

 

Xin các bạn lưu ý
Để hoàng thành Tiếng Việt trên mạng Internet và thống nhất Tiếng Việt .
Trang Tiếng Việt SECI sẽ thay đổi Fonts chữ TCVN bằng Fonts chữ Unicode Vn
Để hiển thị được Fonts Unicode vn thì trong máy tín các bạn với hệ điều hành
Windows  2000và Millenium thì các bạnhiển thị được Fonts Unicode vn 
Trường hợp máy tín các bạn dùng hệ điều hành Windows 95&98 các bạn 
chỉ cần Download fonts chữ Unicode vn thì các bạn sẽ hiển thị được Tiếng Việt